การแปล: English Portugues हिन्दी Deutsch Français الْعَرَبيّة Bengali Pусский Tiếng Việt Burmese Bahasa Indonesia 한국어 Español ไทย 日本語 Chin 中文 繁體

1500 ส่วนใหญ่ภาษาอังกฤษทั่วไปคำ

อังกฤษ / ไทย เสียง

congratulations!

ขอแสดงความยินดี

goodbye

ลาก่อน

hello

ฮัลโหล ,สวัสดี

name

ชื่อ

please

กรุณา

surprise

ทำให้สะดุง ตกใจ