การแปล: English Portugues हिन्दी Deutsch Français الْعَرَبيّة Bengali Pусский Tiếng Việt Burmese Bahasa Indonesia 한국어 Español ไทย 日本語 Chin 中文 繁體

1500 ส่วนใหญ่ภาษาอังกฤษทั่วไปคำ

อังกฤษ / ไทย เสียง

1

หนึ่ง

10

สิบ

100

หนึ่งร้อย

1000

หนึ่งพัน

1000000

หนึ่งล้าน

101

หนึ่งร้อยหนึ่ง

110

หนึ่งร้อยสิบ

12

สิบสอง

13

สิบสาม

14

สิบสี่

15

สิบห้า

16

สิบหก

17

สิบเจ็ด

18

สิบแปด

19

สิบเก้า

1st

ที่หนึ่ง

2

สอง

20

ยี่สิบ

200

สองร้อย

21

ยี่สิบเอ็ด

22

ยี่สิบสอง

2nd

ที่สอง

3

สาม

30

สามสิบ

3rd

ที่สาม

4

สี่

40

สี่สิบ

4th

ที่สี่

5

ห้า

50

ห้าสิบ

6

หก

60

หกสิบ

7

เจ็ด

70

เจ็ดสิบ

8

แปด

80

แปดสิบ

9

เก้า

90

เก้าสิบ

accept

ยอมรับ

all

ทั้งหมด

bank

ธนาคาร

calculator

เครื่องคิดเลข

cash

เงินสด

centimeters

เซนติเมตร

cents

เงินเซ็นต์ (100 เซ็นต์ = 1 ดอลล่าร์)

cheap

ถูก

check

ตรวจสอบ

doctor

หมอ ,แพทย์

dollar

ดอลลาร์

insurance

ประกัน

kilo

กิโล

kilometers

กิโลเมตร

last

สุดท้าย

less

น้อยลง , ลดลง

light

แสงสว่าง ,แสงไฟ

liter

ลิตร

lots

มาก

many

มากมาย

meter

เครื่องวัด , มิเตอร์

miles

ไมล์

money

เงิน

none

ไม่มีใคร ,ไม่มีเลย , ไม่สักอัน

once

ครั้งเดียว , หนเดียว

per

ต่อ ,โดย

pound

เงินปอนด์ ,มาตราการชั่งเป็นปอนด์

rich

รวย

second

วินาที

subtract

ลบ

total

ทั้งหมด

twice

สองเท่า

zero

ศูนย์