การแปล: English Portugues हिन्दी Deutsch Français الْعَرَبيّة Bengali Pусский Tiếng Việt Burmese Bahasa Indonesia 한국어 Español ไทย 日本語 Chin 中文 繁體

1000 ที่พบมากที่สุดวลีภาษาอังกฤษ

อังกฤษ / ไทย ช้า ปกติ

Can I see your passport please?

กรุณาให้ฉันดูพาสปอร์ตของคุณได้ไหม ?

Can I take a message?

ฉันสามารถรับเอาข้อความได้ไหม?

Can I try it on?

ฉันลองสวมดูได้ไหม?

Can we sit over there?

เรานั่งที่โน่นได้ไหม?

Did you come with your family?

คุณ มากับครอบครัว ของคุณใช่ไหม?

Do you think it's possible?

คุณ คิดว่า มัน เป็นไปได้ไหม?

Here's my number.

ที่นี่เบอร์โทรของฉัน

He's not in right now.

ตอนนี้เขาไม่อยู่ .

Hi, is Mrs. Smith there, please?

สวัสดี, คุณนายสมิธอยู่ที่นั่นไหม?

I'd like some water too, please.

ฉันอยากได้ น้ำ ด้วย.

I'd like to buy a bottle of water, please.

ฉันอยากจะซื้อ น้ำสักขวด.

I'd like to buy something.

ฉันอยากจะซื้อของบางอย่าง.

I'd like to go to the store.

ฉันอยากจะไปที่ร้านค้า.

I'd like to rent a car.

ฉันอยากจะ เช่า รถยนต์.

I'd like to send a fax.

ฉันอยากจะ ส่งแฟกซ์.

I'd like to send this to America.

ฉันอยากจะะส่ง สิ่งนี้ ไป อเมริกา.

I'd like to speak to Mr. Smith please.

ฉันอยากจะพูด กับคุณสมิธ.

I have three children, two girls and one boy.

ฉันมี ลูกๆ 3 คน, 2 หญิง และ หนึ่งชาย.

I'll be right back.

ฉันจะกลับมา.

I'll call back later.

ฉันจะ โทร กลับ ทีหลัง.

I'll call you on Friday.

ฉันจะ โทรหา คุณในวันศุกร์.

I'll teach you.

ฉันจะสอนคุณ.

I'm ok.

ฉันโอเค.

I need some tissues.

ฉันต้องการ ทิชชู.

Is there an English speaking guide?

มี หนังสือแนะนำการพูดภาษาอังกฤษไหม ?

I want to give you a gift.

ฉันอยากให้ของขวัญแก่คุณ.

Male or female?

ชายหรือผู้หญิง?

My cell phone doesn't have good reception.

โทรศัพท์มือถือของฉันไม่มีค่อยมีสัญญาณ.

My cell phone doesn't work.

โทรศัพท์มือถือของฉันไม่ทำงาน.

Please take off your shoes.

กรุณา ถอดรองเท้า ของคุณ .

Sorry, I think I have the wrong number.

ขอโทษ,ฉันคิดว่าฉันมีเบอร์ที่ไม่ถูกต้อง.

What is the area code?

รหัสทางไกลอะไร ?

What's the name of the company you work for?

บริษัทที่ คุณทำงานชื่ออะไร?

What's wrong?

มีอะไรเกิดขึ้น?

What's your address?

ที่อยู่ของคุณคืออะไร ?

Where can I find a hospital?

ฉันสามารถหาโรงพยาบาลได้ที่ไหน ?

Where's the closest restaurant?

ร้านอาหารที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหน?

Where's the pharmacy?

ร้านขายยาอยู่ที่ไหน ?

Who are you?

คุณคือใคร ?

Who is that?

นั่นใคร?(คนที่กำลังเจออยู่ตอนนี้ ปัจจุบัน)

Who would you like to speak to?

คุณต้องการ พูด กับใคร?

Will you take me home?

คุณจะส่งฉันกลับบ้านไหม?

Would you like water or milk?

คุณอยากจะรับน้ำหรือ นม?