ဘာသာပြန်ချက်များ: English Portugues हिन्दी Deutsch Français الْعَرَبيّة Bengali Pусский Tiếng Việt Burmese Bahasa Indonesia 한국어 Español ไทย 日本語 Chin 中文 繁體

1500 အများစုမှာအသုံးများသောစကားလုံးမြား

အင်္ဂလိပ် / Burmese audio

call

ခေါ်သည်

card

ကတ်

computer

ကွန်ပျူတာ

cord

ကြိုး

delete

ဖျက်သည်

email

အီးမေးလ်

envelope

စာအိတ်

fax

ဖက်စ်

information

သတင်းအချက်အလက်

Internet

အင်တာနက်

letter

စာ

mail

စာ

package

အထုတ်

page

စာမျက်နှာ

password

လျှို့ဝှက်စကားလုံး

pen

ဘောလ်ပင်

phone

ဖုန်း

postcard

ပို့စ်ကတ်

shirt

ရှပ်

software

ဆော့်ဖ်ဝဲလ်

stamp

တံဆိတ်ခေါင်း

type

အမျိုးအစား

website

ဝက်ဆိုက်