Dịch: English Portugues हिन्दी Deutsch Français الْعَرَبيّة Bengali Pусский Tiếng Việt Burmese Bahasa Indonesia 한국어 Español ไทย 日本語 Chin 中文 繁體
Lesson 2 - Do you speak English?
Bạn có nói tiếng Anh không?
Danh sách bài học | Bài học tiếp theo

tốc độ bình thường:

Tốc độ chậm:

Anh / Tiếng Việt chậm bình thường

Excuse me, are you American?

Xin lỗi, bạn là người Mỹ phải không?

No.

Không.

Do you speak English?

Bạn có nói tiếng Anh không?

A little, but not very well.

Một chút, nhưng không giỏi lắm.

How long have you been here?

Bạn ở đây bao lâu rồi?

2 months.

Hai tháng.

What do you do for work?

Bạn làm nghề gì?

I'm a student. How about you?

Tôi là một học sinh. Còn bạn?

I'm a student too.

Tôi cũng là một học sinh.